Acronym / code: 172019
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet proučavanja projekta su efekti laserskog zračenja i plazme na savremene materijale značajne za
medicinu, industriju, elektronsku industriju i monitoring u životnoj sredini. Laserska modifikacija
materijala koristi se za usmerene promene strukturnih, optičkih, električnih i hemijskih osobina, kao i za
formiranje nano struktura u različitim atmosferama. Istraživaće se materijali na bazi Ti u formi
nanokompozita i nanolegura, a formirana intermetalna jedinjenja sa W, Al, V i Ni mogu poslužiti za
biomedicinske i informacione primene. Od posebnog interesa su nanostrukture i nanokompoziti koji se
mogu nagraditi na površini ovakvih materijala ili korisno modifikovati dejstvom laserskog zračenja, pri
čemu generisana plazma ima specifičan uticaj ili je bitan prekursor. Zbog ovoga su istraživanja laserskih
efekata i procesa u plazmi od presudnog značaja za razumevanje ukupnih procesa čija se kontrola želi
postići. Pored laserskog ozračivanja uzoraka u kontrolisanoj atmosferi vršiće se i laserska pulsna
depozicija. Pratiće se promene hemijskog sastava, strukture, morfologije, električnih i optičkih
karakteristika mikroskopskim, spektroskopskim i profilometrijskim metodama, a procesi u plazmi
optičkom spektroskopijom i masenom spektrometrijom. Planirana je i samogradnja opreme za lasersku
depoziciju i modifikaciju, lasersku desorpciju u masenom spektrometru i modulisanje lučne plazme.
Predloženi projekt udružuje resurse i dosadašnja iskustva u istraživanjima ovog tipa.