Acronym / code: 171019
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Naš projekat pokriva 4 aktivnosti od kojih su 3 vezane za projekat CMS u
CERN-u: (1) hardware detektora CMS, (2) analiza podataka sakupljenih detektorom CMS, i (3)
inženjerske aktivnosti, dok se aktivnost (4) odnosi na biomedicinu i saradnju sa INFN Catania, Italija i sa
CERN-om. (1) Angazman na hardware-u se odnosi na unapredjenje kontrole dva dela EM kalorimetra
CMS-a: ESS i RHS koje je nas tim konstruisao. Završena je rekonstrukcija i testiranje ESS-a, programirani
su i ugradjeni novi mikro-kontroleri. Kod RHS je zavreseno testiranje merenja vlaznosti u sistemu.
Eksperiment CMS je u toku i oba detektora ESS i RHS funkcionisu besprekorno. (2) Analiza podataka
obuhvata dve oblasti: (a) fiziku čestica i (b) fiziku sudara teških jona. (a) Istraživanjima u fizici čestica
rukovodi M. Djordjević koji je trenutno na prestižnoj Research Fellow poziciji u CERN-u. U 2015. On je
konviner “Cross POG and Particle Flow HLT” grupe i zadužen je za implementaciju optimalne redukcije
offline algoritma Particle Flow na nivou HLT selekcije dogadjaja. On je i shift leader koji koordinira
implementaciju plana za prikupljanje podataka i rukovodi timom od 20-ak eksperata koji kontinuirano
prate kvalitet dobijenih podataka. Uspešnost kolege Djordjevića je omogućila da bude izabran da ispred
kolaboracije CMS prezentuje rezultate analiza na kojima je radio kao i rezultate drugih (srodnih) CMS
analiza na nekoliko konferencija od kojih izdvajamo vodeću konferenciju LaThuile 2015, Italija. (b)
Oblašću sudara teških jona rukovodi J. Milošević. Njegova podgrupa se bavi analizom signala kvark
gluonske plazme. Rezultati tih analiza su objavljeni u dva obimna CMS rada kao i u jednom obimnom
CERES radu. Značaj tih radova ogleda se u tome što su prezentovani od strane članova srpske CMS grupe
na nizu konferencija od kojih izdvajamo vrhunske Quark Matter 2014 i ICHEP 2014. Prvi rezultati nove
analize na kojoj rade već su prezentovani na Quark Matter 2015. Značaj ovih rezultata se najbolje ilustruje
u tome što Srbija već treću godinu drži ‘ubedljivo’ prvo mesto u okviru CMS kolaboracije po broju
prezentacija na najznačajnijim konferencijama a medju 42 zemlje učesnice kolaboracije. Nedavno je po
pozivu održan seminar o ovim rezultatima u Saclay-u pred auditorijumom sačinjenim od naučnika 3
institucije: 'Saclay NRC', 'IPN Orsay' и 'Ecole Politechnique'. (3) Inženjerske aktivnosti obavlja N.
Smiljković a odnose se na buduću nadogradnju detektora CMS: Dizajn platforme, reinstalacija PIXEL
detektora, sistem za hladjenje dodatnog kalorimetra, nove akceleratorske cevi i instalaciju novog
supermodula ECAL detektora. (4) Biomedicinskim aktivnostima se bavi I. Petrović a odnose se na
oštećenje DNK posle ozračivanja in vitro modela. Praćena je kinetika nastanka i nestanka forme histone u
tretiranim uzorcima. U okviru GEANT4 CERN kolaboracije radjene su simulacije dvolančanih prekida na
DNK kao i analiza eksperimentalnih podataka dobijenih ozračivanjem humanih ćelija u kulturi. Rezultati
istraživanja su publikovani i prezentovani na više medjunarodnih konferencija. Saradnici na projektu
ostvaruju saradnju sa vise renomiranih svetskih institucija. Nedavno je odobren i Project of Particular
Relevance sa INFN LNS sa Italijom.