Acronym / code: 45015
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Projekat je multidisciplinarni sa osnovnim ciljem da se magnetne nanočestice(MNČ) sintetišu, radionuklidima obeleže, strukturno/magnetno istražuju, biološki karakterišu i testiraju za potencijalne primene u terapiji malignih bolesti.
Istraživnja potencijalne medicinske primene MNČ se
zasnivala na mogućnosti da se njima manipuliše spoljašnjim magnetnim poljima, na osobini otpuštanja
apsorbovane energije u vidu toplote kada se nađu u spoljašnjem magnetnom polju (magnetna hipertermija) i na zračenju kada je vezan radionuklid za MNČ (radionuklidna terapija).
Rezultati projekta mogu da se sumiraju kroz rezultate nekoliko međusobno povezanih tema:
i) Razvijene su metode za sintezu magnetnih nanočestičnih materijala (Fe2O3, Fe3O4, MnFe2O4, La1-xCax MnO3). Sintetisani uzorci su u cilju postizanja biokompatibilnosti i stabilnosti u fiziološkim rastvorima oblagani različitim materijalima kao što su polietilenglikol i limunska kiselina. Razvijeni su protokoli obeležavanja magnetnih nanočestica radonuklidima (Y-90, Tc-99m). ii) Detaljno je proučena mikrostruktura magnetnih nanočestica koristeći komplementarne tehnike i teorijske modele, i ustanovljenja je njihova korelacija sa magnetnim karakteristikama što je od značaja za podešaanje fizičkih parametara u toku sinteze u cilju nalaženja optimalnih za medicinske primene.
iii) Značajani rezultati su postignuti u istraživanju magnetizma nanočestica. Kombinovanjem
eksperimentalnih tehnika objašnjena je lokalna magnetna struktura, struktura jezgro/omotač, efekti
dopiranja i efekti veličine čestica. Magnetne relaksacije su jedno od područja koje je intenzivno
istraživano.
iv) Testirana je pogodnost sintetisanih MNČ u obliku ferrofluida za primenu u magnetnoj hipertermiji
merenjem specifične apsorpcije SAR (specific absorption rate) u zavisnosti od amplitude i frekvence
promenjivog magnetnog polja. Rezultati teorijskog modelovanja SAR-a omogućili su bolje razumevanje
fenomena i optimizaciju materijala za potencijalnu primenu u hipertermiji.
v) Optimizovan je proces sinteteze magnetnih mikrosfera (MMS) albumina koje su obeležavane
radionuklidima Y-90. Ovaj materijal bi mogao dalje da se istražuje za potencijalne primene u dualnoj,
magnetnoj hipertermiji/radionuklidnoj, terapiji.
vi) Pokazana je niska toksičnost nanočestica (in vitro na ćelijskim kulturama) i embriotoksičnost (in vivo
na zebricama – Danio rerio).
vii) In vivo eksperimenti na malim životinjama (miševi i pacovi) imali su za cilj da se istraži
biodistribucija i da se ona modifikuje primenom spoljašnjeg magnetnog polja. Rezultati su pokazali
promenu distribucije u zavisnoti od veličine čestica i uticaja polja stalnih magneta.
Postignuti rezultati u istraživanju uz učešće istraživača iz različitih naučnih oblasti ovorili su nekoliko značajnih tema koje se mogu finansirati u okviru H2020 programa, kao što su: i) multifunkcionalne
nanočestice za primene u teranostici, ii) sinergija hipertermije sa radionuklidnom terapijom i
hemoterapijom, iii) kontrolisana dostava i otpuštanje medikamenata, iv) razvoj stalnih magneta za
primenu u kontrolisanoj dostavi medikamenata.