Acronym / code: 173044
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

U predloženom projektu istraživanja će biti usmerena na ulogu:- purinergičke signalizacije u nastanku
neurodegeneracije u ćelijama centralnog nervnog sistema (CNS) kao i molekularnih mehanizama
neuroprotekcije steroidnim hormonima; - različitih puteva u regulaciji kateholamina i antioksidativnih
enzima na aktivnost simpatoneuralnog sistema u uslovima hroničnog stresa. Aktivnost, distribucija i
ekspresija ekto-nukleotidaza, odgovornih za terminaciju purinske signalizacije, kao i distribucija i ekspresija
određenih purinskih receptora biće ispitana u animalnim modelima neurodegeneracije.U patološkim stanjima
CNS-a ispitaće se modulacija ekto-enzima i uključenost signalnih molekula u delovanju steroidnih hormona.
Istraživanja će doprineti razumevanju purinergičke uloge u nastanku neurodegenerativnih promena u
ćelijama CNS-a i bližem rasvetljavanju molekularnih mehanizama neuroprotektivnog delovanja steroidnih
hormona. Ispitivanjem aktivnosti simpatoneuralnog sistema na molekularnom nivou u uslovima hroničnog
stresa steći će se potpunija slika o ulozi različitih puteva u regulaciji kateholamina i mogućnosti adekvatnog
delovanja u izmenjenim patofiziološkim uslovima. Praćenje promena u ekspresije gena za enzime uključene
u biosintezu i degradaciju kateholamina i adrenergičkih receptora, preko kojih kateholamini ostvaruju svoje
dejstvo, kao i uloge antioksidativnih enzima može pružiti bolji uvid u kompleksne odnose neurobioloških
sistema i oboljenja nastalih delovanjem hroničnog stresa.