Acronym / code: 45018
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Projekat obuhvata razvoj nove klase nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala baziranih na nanostrukturnim oksidima kao što su TiO2, CeO2 i ZnO, čisti i dopirani prelaznim metalima ili elementima retkih zemalja; magnetskim nanokompozitima tipa R2M14B (gde je R – element retkih zemalja kao što su Nd ili Pr, M – prelazni metal kao što su Co ili Fe); Zr-Nb-Ta nanokompozitima; metalnim nanoklasterima i metamaterijalima kao što je grafen. Ovi materijali se mogu koristiti kao vrlo efikasni katalizatori za prečišćavanje vode od organskih zagađivača, u nano/bio senzorskim uređajima i u tehnologijama skladištenja vodonika. Dalje poboljšanje procesa sinteze i odgovarajuća karakterizacija strukturnih, morfoloških, optičkih, električnih, magnetskih, mikrodinamičkih i katalitičkih svojstava, u sprezi sa teorijskim simulacijama, treba da omoguće bolje razumevanje svojstava nanomaterijala. Ovakav pristup će dovesti do razvoja katalizatora sa poboljšanim svojstvima kao i do optimalnih materijala za skladištenje vodonika. Prema tome, predložena istraživačka aktivnost može da ima uticaj na razvoj tehnologija za proizvodnju inovativnih proizvoda za prečišćavanje voda od organskih zagađivača, nove generacije nano/bio senzorskih uređaja, za tehnologije skladištenje vodonika, kao i da pruži podsticaj formiranju novih visokotehnoloških preduzeća u ovoj oblasti u Srbiji.