Acronym / code: 171028
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Danas je očigledno da su istraživanja u oblasti zasnivanja i interpretacije kvantne mehanike, dugi niz
decenija unazad smatrana u najboljem slučaju „čisto filozofskim pitanjem“, dovela do otkrića vrlo
značajnih fizičkih efekata, od kojih neki imaju čak i važne tekuće ekonomske implikacije, kao što je
kvantna kriptografija, i drugih sa mogućom realizacijom u daljoj budućnosti, kao što su kvantni
kompjuteri. Izučavaćemo mogućnosti koje daje formulacija kvantne mehanike u faznom prostoru, kao i
drugi pristupi, u rasvetljavanju otvorenih pitanja iz te klase, i fundamentalnih, i onih sa praktičnim
implikacijama. Tu formulaciju iskoristićemo za novo, originalno definisanje, i istraživanje kvantnih
stanja koja se ponašaju klasično, a koja otvaraju mogućnost za bolje razumevanje široke razdelne oblasti
između kvantnog i klasičnog sveta. Posebnu pažnju posvetićemo teoriji dekoherencije koju ćemo
primeniti i na analizu tipičnih bioprocesa u velikim biomolekulima – proteinima. Mogućnosti
kvantnomehaničkog opisa u faznom prostoru iskoristićemo i u opštoj analizi signala različitog porekla i
prirode, pa i onih kakvi se sreću pri studiranju fundamentalnih teorijskih i eksperimentalnih aspekata
radioaktivnog zračenja i zaštite od zračenja. Činjenica da različiti opisi istog sistema, vezani za različite
konvencije, često daju uvide karakteristične i nove za svaki od njih, biće iskorišćena i u iznalaženju
zaključaka teorije relativnosti nezavisnih od neizbežnih konvencija u opisivanju fizičkih procesa.