O laboratoriji

o 060Organizaciona jedinica Instituta sa kompleksnom delatnošću koja uključuje naučno istraživački rad u različitim naučnim oblastima poput  nauke o materijalima (sinteze i karakterizacije), ekologije, analitičke hemije, hemometrije, nedestruktivnih analiza ispitivanja i dr.

Saradnici Laboratorije aktivno učestvuju u projektima koje finansira MPN kao i u brojnim međunarodnim projektima (IAEA, DAAD, COST, bilateralni) i njihovi su rezultati dokumentovani u brojnim radovima objavljenim u međunarodnim i domaćim časopisima.

Laboratorija je takođe akreditovana kod ATS po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 za obavljanje fizičkohemijskih i radioloških  ispitivanja različitih vrsta uzoraka i ima uspostavljenu saradnju sa privredom koja koristi naše usluge (Narodna banka Srbije, Henkel, Nestle, Alumil, Avala Minerals, Dunav Minerals, Delta inženjering i dr. )

Poseban segment predstavlja uvođenje nedestruktivnih metoda ispitivanja predmeta kulturnog nasleđa korišćenjem mobilne opreme po čemu smo jedinstveni na ovim prostorima te je uspostavljena saradnja sa institucijama kulture poput Narodnog muzeja  i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu kao Galerije Matice srpske i Galerija Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Ove aktivnosti se realizuju korišćenjem savremene instrumentalne opreme od koje ćemo navesti:

  • ICP-MS (Thermo) , ICP-OES, GFAAS, FAAS (Perkin Elmer) IC (Dionex), Zetasizer Nano (Malvern),
  • mobilni EDXRF spektrometar  (AMPTEK) i mobilni FTIR spektrometar ALFA (Bruker),
  • HPGe i GMX detektori ( ORTEC), UV-VIS (Thermo) i ostala brojna oprema za pripremu i sintezu materijala