Akronim / šifra: 171007
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

U okviru projekta "Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima" se vrši istraživanje fizičkih i funkcionalnih efekata elektromagnetnog i čestičnog zračenja na elektrotehničke i biološke sisteme. Projekat je podeljen na četiri potprojekta. Matematičko modelovanje interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima se vrši u okviru potprojekta "Modelovanje". U okviru potprojekta "Uticaj uslova eksploatacije na karakteristike elektrotehničkih materijala i komponenata" istražuju se efekti u elektrotehičkim materijalima i komponentama izazvani dejstvom zračenja, kao i uticaj temperature i termičkih šokova, sa ciljem da se ustanovi mogućnost primene komercijalno dostupnih elektronskih komponenti u ekstremnim uslovima, kao i da se ukaže na principe njihovog radijacionog očvršćavanja. U okviru potprojekta "Procesi u gasovima izazvani pražnjenjem i defekti u oksidu izazvani zračenjem i električnim naprezanjem" istražuju se procesi u gasovima na niskim pritiscima koji se odvijaju u pretproboju, tokom pražnjenja i posle prekida pražnjenja, kao i defekti u oksidima poluprovodničkih komponenti izazvani zračenjem i električnim poljem. Istraživanje u okviru potprojekta "Interakcija zračenja sa biološkim materijalima i materijalima sistema za detekciju u funkciji optimizacije medicinske primene jonizujućih zračenja" usmereno je na izučavanje interakcije zračenja sa materijalima značajnim za medicinsku primenu izvora zračenja, posebno u složenim poljima, u cilju tačne i efikasne procene radijacionog opetrećenja i smanjenja odgovarajućeg rizika.