Akronim / šifra: 45006
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Očekivani glavni rezultati na projektu su sledeći: (1) analiza mogućnosti fokusiranja jonskih snopova
elektrostatičkim duginim sočivima; (2) objašnjenje mehanizma formiranja nanožica silicijuma između
nanomehurova helijuma, precizno izmerene kristalne duge sa visokoenergijskim teškim jonima i vrlo
tankim monokristalima silicijuma, detaljno izračunati kvantni efekti u prostornim i ugaonim raspodelama
pozitrona kanalisanih u ugljeničnim nanocevima, i modeliranje efekta superfokusiranja protona u
kanalima kristala silicijuma pomoću teorije katastrofa; (3) dobijanje membrana od staklastog ugljenika sa
vrlo velikom specifičnom kapacitivnošću, i osvajanje tehnologije za depoziciju nanokompozitnih
prevlaka na čelike koje pokazuju nizak koeficijent trenja i visoku otpornost na habanje; (4) razvoj
tehnološkog postupka za dobijanje radionuklida 64Cu za obeležavanje peptida, i razvoj brzih i osetljivih
metoda za utvrđivanje prisustva pesticida, lekova i teških metala u prirodnim uzorcima.