Akronim / šifra: 175085
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Hronična inflamacija je proces prisutan u većini humanih bolesti koje su najveći uzročnici morbiditeta i
mortaliteta u svetu. Predloženi projekat ima za cilj da ispita genetske činioce humanih inflamatornih bolesti.
Odabrane su hronične inflamatorne bolesti: karotidna ateroskleroza, multipla skleroza, fibroza bubrega i
hronična upala srednjeg uva. Planirani dizajn na nivou genetske epidemiologije: asocijacione studije, dizajn
bolesni-zdravi, haplotipska analiza. Planirani dizajn ispitivanja genske ekspresije: kvantifikacija ekspresije
gena kandidata i detekcija ekspresije mikroRNK, kao nove klase regulatora ekspresije gena. Ispitivanjem
uticaja funkcionalnih polimorfizama na nivo genske ekspresije povezaće se genomika i transkriptomika.
Hipoteza je da će ispitani set gena, polimorfizmi (SNP) u genu i ekspresija gena, biti asocirani sa nastankom
i progresijom bolesti. Ispitivaćemo gene za molekule uključene u imuni odgovor, hemokine i njihove
recepetore, gene renin angiotenzin sistema i enzima uključenih u remodelovanje tkiva. Kao ciljno tkivo biće
ispitan: u karotidnoj aterosklerozi aterosklerotski plak, u multiploj sklerozi krv i cerebrospinalna tečnost, u fibrozi bubrega tkivo bubrega i urinarnog trakta. Ekspresija navedenih gena biće upoređena u cirkulaciji i pogođenim tkivima. Rezultati projekta će ukazati na potencijalno korisne genetske biomarkere predispozicije za bolest, fenotipa bolesti i njene progresije i biće publikovani u međunarodnim časopisima.