Akronim / šifra: 172026
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Projekat je fokusiran na istraživanje i razvoj multifunkcionalnih biomaterijala, na bazi keramičkih i
polimernih sistema. Sineteza i modifikacija ovih sistema podrazumevala bi pored hemijskog i
strukturnog, njihovo geometrijsko dizajniranje na različitim nivoima uređenosti. Takvo dizajniranje
omogućilo bi dobru biološku aktivnost ovih sistema, što je preduslov za njihovu uspešnu medicinsku
primenu u svojstvu specifičnih nosača odgovarajućih tkiva (skafolda). Istraživanja bi obuhvatila
biomaterijale na bazi keramičih nanoprahova, biorazgradivih polimera, hidrogelova, i metalnih i
poluprovodničkih nanočestica. Glavni deo projekta fokusiran je na poboljšanje fizičko-hemijskih
karakteristika i biološke aktivnosti keramičkih nosača, modifikacijom površina unutrašnjih zidova nosača
depozicijom različitih vrsta tankih filmova na bazi polimera i različitih vrsta koloidnih sistema na bazi
superparamagnetnih, metalnih i poluprovodničkih nanomaterijala. Sličan pristup bio bi primenjen i kod
bioaktivnih prevlaka. Biokeramički nanoprahovi, na bazi hidroksiapatita, različitih veličina i formi bili bi
osnovni gradivni elementi u konstrukciji skafolda. Degradacija skafolda i polimera i kontrolisano
otpuštanje lekova, kao i magnetne i provodne osobine sintetisanih koloidnih sistema biće takođe
istraživani. Na kraju, biološka i medicinska istraživanja «in vitro», na pogodnim ćelijskim linijama, i «in vivo» na modelima životinja, daće ocenu potencijalne medicinske primenljivosti svih ovih sistema.