Akronim / šifra: 173049
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Kancer je posledica genetičkih oštećenja čije nakupljanje vodi nekontrolisanom rastu ćelija, tkivnoj invaziji i
metastazama. Predmet ovog istraživanja je definisanje genetičkih i epigenetičkih lezija koje su uzročnoposledično
povezane sa preneoplastičnim promenama, njihovom evolucijom, promocijom u maligno i
progresijom u hipermaligno. Osnovni cilj projekta je karakterisanje molekulskih parametara koji bi se
koristili u ranoj dijagnozi, prognozi i usmeravanju terapije. U skladu sa tim, naša istraživanja će biti
usmerena ka karakterizaciji genskih mutacija, amplifikacija i delecija gena, detekciji genomske nestabilnosti
i promena u transkripcionim profilima, DNK hiper/hipo-metilaciji. Predmet izučavanja biće i geni i mobilni
elementi genoma. Nukleinske kiseline, DNK i RNK, biće izolovane iz nekoliko najčešćih tipova humanih
maligniteta: melanoma, karcinoma dojke i debelog creva, tumora glave i vrata, kao i iz akutnih leukemija i
limfoma a dobijeni rezultati normalizovani na genom ekvivalent. Rezultati ovog istraživanja će upotpuniti i
unaprediti postojeće baze podataka o molekularnim karakteristikama transformisanih ćelija i neke od tih
karakteristika izdvojiti kao potencijalne tumor markere, koji bi mogli da doprinesu unapređenju dijagnostike,
prognoze i/ili terapije malignih oboljenja. Poseban metodološki segment odnosi se na korišćenje
spektroskopskih tehnika baziranih na razlikama u luminescenci biomolekula normalnog i malignog tkiva.