Akronim / šifra: 174014
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Istražuju se strujanja dvofaznih tečnosti i pare sa isparavanjem i kondenzacijom, hidraulički udar izazvan
kondenzacijom, strujanja i razmenu toplote u blizini termodinamičke kritične tačke i strujanja sa
razdvajanjem faza. Razviće se analitički modeli i numeričke metode za predviđanje prostiranja fronta
pothlađene tečnosti i brzine kondenzacije pare. Razvijaće se višefluidni modeli za proračun strujanja
tečnosti i pare u cilju predviđanja raspodele i separacije faza, polja pritiska i brzine faznog prelaza u
strujnim kanalima. Očekivani rezultati su od značaja za projektovanje i sigurnosne analize različitih vrsta
termoenergetskih postrojenja (termoelektrane, nuklerani reaktori i dr.). Analiziraće se neizotermska stišljiva
dozvučna strujanje gasa u mikrokanalima i mikroležajima pri različitim graničnim uslovima, u cilju
dobijanja analitičkog rešenja. Ova istraživanja su nastavak već verifikovanih istraživanja za izotermska
strujanja gasa u mikrosistemima. Proučavaće se disocirani gas u graničnom sloju na obrtnim telima porozne
površine kao i osnosimetrični granični sloj jonizovanog gasa duž neporoznog i poroznog zida. Kod
strujanja jonizovanog gasa koristiće se zakoni promene elektroprovodnosti. Analiza se vrši neuronskim
mrežama, fazi logikom i dr. Otkriće se novi aspekti i osobine turbulencije u fluidima i plazmi. Metode
homologije i homotopije u kombinaciji sa metodama teorije grafova koriste se za otkrivanje novih osobina
kompleksnih mreža i sistema.