Akronim / šifra: 171018
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Sadržaj predloženog projekta su: eksperimentalna istraživanja savremenih tema nuklearne fizike,
nuklearnih metoda i njihovih primena u saradnji sa stranim centrima izvrsnosti i korišćenjem naučne
infrastrukture Instituta „Vinča“: Laboratorije za metrologiju radionuklida (LMR) i Laboratorije za
elektrohemijsko razvijanje trag detektora (ECE). Glavne teme istraživanja u oblasti nuklearne fizike su
istraživanje osobina egzotičnih jezgara bazirano na proračunima modela i eksperimentima sa reakcijama
teških jona i sinteze superteških elemenata kao i ekspertiza u jonskoj optici, masenim separatorima
punjenim gasom, nuklearnoj astrofizici, detektorskim sistemima za naelektrisane čestice, gama zračenje i
neutrone. Planirani ciljevi biće ostvareni u okviru saradnje sa GSI (Nemačka), GANIL (Francuska),
RIKEN (Japan), University of Santiago de Compostela (Španija), Institute of Nuclear Physics, NCSR
“Demokritos“, (Grčka) i kroz učešće u međunarodnim projektima SPIRAL2, FAIR i EURISOL.
Aktivnosti LMR biće fokusirane na razvoj i usavršavanje preciznih i osetljivih metoda za merenje
aktivnosti, primeni gama spektrometrije u evaluaciji vrednosti parametara radioaktivnih raspada u
referentnim nuklearnim bazama podataka, u oblasti radioekologije i primeni metoda u karakterizaciji
novih materijala. Ekspertnost LMR u razvoju metoda i instrumentacije koristiće se u kontroli kvaliteta
životne sredine, hrane i drugih proizvoda u skladu sa EU legislativom. U okviru projekta biće odbranjene
četiri doktorske teze.