Akronim / šifra: 45003
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Ovaj projekat okuplja više institucija iz Srbije koje se bave materijalima, eksprimentalnom i teorijskom fizikom, računarskom tehnikom, kao i primenjenim istraživanjima iz ovih oblasti. Naša istraživanja će biti fokusirana na sintezu, eksperimentalna i teorijska istraživanja optoelektronskih nanodimenzionih materijala i struktura, sa jasnim usmerenjem ka aplikaciji. Mi planiramo da kombinujemo istraživanja koja se sprovode u ovim institucijama, sa ciljem da dobijemo nove informacije koje će značajno poboljšati naše razumevanje fizičkih, hemijskih, optičkih i električnih osobina ovih nanodimenzionih sistema. U pogledu prektične primene mi ćemo se koncentrisati na razumevanje i opisivanje osobina optoelektronskih materijala, kao nanodimenzionih objekata u složenim sistemima, senzorima i detektorima. Cilj nam je sinteza nanomaterijala i struktura pogodnih za primenu u optoelektronici. Prilikom karakterizacije dobijenih nanomaterijala koristićemo različite eksperimentalne tehnike, koje će da nam pre svega dati informacije o strukturnim, optičkim, električnim i magnetnim karakteristikama. Projekat uključuje dve teorijske grupe, koje učestvuju u eksperimentalnim istraživanjima svojim proračunima, modelovanjem i dizajniranjem novih materijala i nanodimenzionih sistema. Dve grupe se bave razvojnim i primenjenim istraživanjima na osnovu eksperimentalnih rezultata i njihove analize (tri grupe istraživača). Naš poseban cilj je kreiranje naučne mreže unutar projekta.