Akronim / šifra: 33050
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Projekat se bavi implementacijom tehnologije predsušenja domaćih niskokaloričnih lignita na termoblokovima JP „Elektroprivreda“ Srbije, koja može dovesti do niza pozitivnih efekata: a) povećanja energetske efikasnosti termobloka, a takođe i smanjenja količina sagorelog uglja, emisije štetnih materija (SOx, NOx i čestica pepela) i gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu kao i količina deponovanog letećeg pepela i šljake na deponiji; b) proširivanja donje granice kvaliteta (donje toplotne vrednosti) lignita koji je upotrebljiv u termoelektranama tj. povećavanje eksploatacione rezerve lignita; v) uvođenjem specijalnih gorionika na osušeni lignit umesto mazutnih gorionika potpuno bi se eliminisala potrošnja tečnog goriva za potpalu i podršku vatre termoblokova; g) uvođenjem specijalnih gorionika na osušeni lignit mogla bi da se ostvari puna snaga blokova u svim uslovima eksploatacije, a posebno u zimskim uslovima kada je tražnja za električnom energijom u Srbiji najveća. Najznačajniji rezultati projekta su: izbor najpovoljnije tehnologije predsušenja domaćih niskokaloričnih lignita, karakterizacija polaznog goriva i goriva poboljšanog kvaliteta kao i izrada odgovarajućih laboratorijskih aparatura i uvođenje u primenu niza postupaka za karakterizaciju fiziko-hemijskih i eksplozivnih karakteristika goriva, razvoj i optimizacija parametara rada vihornog gorionika sa smanjenom emisijom azotnih oksida na osušeni lignit i finalno, idejno tehničko rešenje implementacije izabrane tehnologije predsušenja.