Akronim / šifra: 173046
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Predmet istraživanja ovog projekta čine dve odvojene celine od značaja za radiosenzitivnost: međusobna
povezanost popravke dvolančanih prekida DNK i funkcije telomera i relativna biološka efikasnot (RBE)
čestičnog zračenja. Ubrazano skraćivanje i gubitak funkcionalnosti telomera je povezano sa fenomenom
ćelijskog zamiranja, koji neminovno aktivira enzime reparacije DNK. Nefunkcionalne telomere dovode i do
nastajanja genomskih aberacija i kancerogeneze. Obzirom da dinamika telomera nije mnogo ispitivana u
primarnim somatskim ćelijama pacijenata obolelih od Fankonijeve anemije (FA), jedan od osnovnih ciljeva
projekta je proceniti da li funkcionalnost telomera predstavlja potencijalni biomarker ćelijske
radiosenzitivnosti. Isptivaće se primarni fibroblasti (FANCA i FANCD2) pacijenata i odgovarajuće kontrole.
Predložena istraživanja pojasniće ulogu telomera u radiosenzitivnosti i molekularnih mehanizama koji do
senzitivnosti dovode. Na modelu radiorezistentnih ćelija ispitivaće se efekat zračenja visokog LET-a ,
protona i karbonskih jona u tri regiona Bragovog maksimuma. Numeričke simulacije prolaska čestica kroz
ćelije vršiće se korišćenjem računarskog programa GEANT4, što će pomoći boljem razumevanju bioloških
procesa koji su posledica ozračivanja, naročito u silaznom distalnom delu Bragovog maksimuma, koji se u
radioterapiji najčešće nalazi na granici malignog i susednog zdravog tkiva. Ispitivaće se kinetika oporavka
dvolančanih prekida DNK, apoptoza i ekspresija relevantnih gena.