Akronim / šifra: InfCanPlay / 7739840
Vrsta projekta: IDEJE
Period realizacije: 2022 - 2025.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program IDEJE
NIO nosilac projekta: Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Rukovodilac projekta: Vladimir Dobričić, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
Website projekta: https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4759

Glavni cilj projekta je da se identifikuju najbolji kandidati za antitumorske lekove iz grupe COX-2 i grupe COX-2 i 5-LOX dualnih inhibitora (novosintetisana i prethodno sintetisana jedinjenja). Jedinjenja će biti dizajnirana primenom in silico metoda koje se zasnivaju na poznavanju strukture receptora i liganda. Citotoksičnost sintetisanih jedinjenja će biti ispitana na četiri tumorske ćelijske linije primenom MTT testa. Biće ispitano sinergističko dejstvo sa konvencionalnom hemoterapijom i radioterapijom, inhibicija angiogeneze i aktivnost prema rezistentnim ćelijskim linijama, nakon čega će biti identifikovana jedinjenja sa najvećim antitumorskim potencijalom. Mehanizam delovanja jedinjenja će biti predložen nakon bioinformatičke analize ekspresije gena. Biće izvršena in vitro procena pasivne gastrointestinalne apsorpcije (PAMPA i BMC metodama), vezivanja za humani serumski albumin (HPLC i elektrohemijkim metodama) i ispitibanje metabolizma primenom humanih mikrozomnih enzima jetre. QSPR, QSRR i QSMARt modeli će zajedno sa analizom metabolizma biti upotrebljeni za optimizaciju struktura jedinjenja. Rezultat projekta će biti novi kandidati za antitumorske lekove, uspostavljanje novih i jačanje postojećih naučno-istraživačkih saradnji i postavljanje polazne tačke za potencijalna klinička ispitivanja ovih jedinjenja.