Acronym / code: 42010
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predloženim projektom se planira realizacija multidisciplinarnih naučno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti, kompatibilnih sa investicionim aktivnostima JP EPS u cilju generisanja i prikupljanja novih znanja i baza podataka o karakteristikama domaćih niskokvalitetnih lignita i procesa u postojećim kotlovskim postrojenjima termoelektrana u cilju definisanja i implementacije najboljih tehnologija i najefikasnijih tehničkih rešenja za smanjenje aerozagađenja (česticama pepela, SOx, NOx,) iz termoelektrana JP EPS-a do nivoa dozvoljenog međunarodnim propisima (Directive /2001/80/EC). Istraživanja obuhvataju baznu laboratorijsku karakterizacija domaćeg niskokvalitetnog lignita, ugljenog praha i letećeg pepela i aplikativna eksperimentalna ispitivanja stanja opreme i procesa na termoenergetskom kotlu JP EPS–a, pre i posle investicionih zahvata i optimizaciju parametara rada na osnovu ovih kompleknih merenja radi definisanja i implementacija mera (kao što su primarne mere za smanjenje NOx ili optimizacija rada postojećih uređaja i razvoji primena novih srednjefrekventnih za napajanje elektrofiltera) za unapređenje procesa podizanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja. Osvojene metode, bazna znanja, baze podataka i aplikativni rezultatu u vidu tehničkih rešenja biće implementirani na jednom bloku od 300 MW JP EPS-a radi praktičnog smanjenja emisije štetnih maetrija i gasova staklene bašte primenom primarnih mera kao primer dobre prakse za implementaciju na drugim blokovima EPS-a.