• Katarina Batalović, Viši naučni saradnik

    kciric@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-601

    Soba: Lab 011, zgrada br. 37, kancelarija br. 16

     
  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English cv icone

Ključne reči: vodonik, obnovljivi izvori energije, kvantna hemija, dizajn materijala.

Keywords: hydrogen, renewable, quantum chemistry, materials design.