Akronim / šifra: 171001
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Korišćenjem određenih eksperimentalnih tehnika i teorijskim modelovanjem, nastavićemo da istražujemo
spektroskopske, strukturne, mikrodinamičke i sorpcione karakteristike funkcionalnih materijala:
intermetalnih faza prelaznih metala i retkih zemalja, nečistoća u poluprovodnicima i metalnim
matricama, nanokompozita i supersmeša. Osnovu naučnih istraživanja projekta čine eksperimentalne
metode: tehnika vremenski razloženih perturbovanih ugaonih korelacija (TDPAC), Mossbauer-ova
spektroskopija, praćenje kinetike apsorpcije i desorpcije vodonika u materijalima i metoda fine strukture
apsorpcije X – zračenja (XAFS spektroskopija), a biće uključeno i elektrolitičko dobijanje vodonika primenom specifičnih katodnih materijala. Teorijski proračuni iz prvih principa brojnih fizičkih svojstava ispitivanih materijala, dobijeni korišćenjem metoda zasnovanih na teoriji funkcionala gustine, čine
značajnu potporu eksperimentalnim istraživanjima. Kombinacijom eksperimentalnih i teorijskih rezultata
i njihovom analizom na nanometarskoj skali, saznaćemo više o lokalnim i elektronskim strukturama i
hiperfinim interakcijama, kao i o relaksacijama rešetki oko inkorporiranih nečistoća. Navedena
sveobuhvatna istraživanja će omogućiti predviđanje efikasnijih funkcionalnih materijala širokog spektra
primene i sa potencijalnom primenom u obnovljivim izvorima energije. Kvalitet istraživanja ćemo
unaprediti kroz uspostavljenu višegodišnju saradnju sa brojnim inostranim istraživačkim institucijama i
pojedincima.