Akronim / šifra: 45018
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Projekat obuhvata razvoj nove klase nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala baziranih na nanostrukturnim oksidima kao što su TiO2, CeO2 i ZnO, čisti i dopirani prelaznim metalima ili elementima retkih zemalja; magnetskim nanokompozitima tipa R2M14B (gde je R – element retkih zemalja kao što su Nd ili Pr, M – prelazni metal kao što su Co ili Fe); Zr-Nb-Ta nanokompozitima; metalnim nanoklasterima i metamaterijalima kao što je grafen. Ovi materijali se mogu koristiti kao vrlo efikasni katalizatori za prečišćavanje vode od organskih zagađivača, u nano/bio senzorskim uređajima i u tehnologijama skladištenja vodonika. Dalje poboljšanje procesa sinteze i odgovarajuća karakterizacija strukturnih, morfoloških, optičkih, električnih, magnetskih, mikrodinamičkih i katalitičkih svojstava, u sprezi sa teorijskim simulacijama, treba da omoguće bolje razumevanje svojstava nanomaterijala. Ovakav pristup će dovesti do razvoja katalizatora sa poboljšanim svojstvima kao i do optimalnih materijala za skladištenje vodonika. Prema tome, predložena istraživačka aktivnost može da ima uticaj na razvoj tehnologija za proizvodnju inovativnih proizvoda za prečišćavanje voda od organskih zagađivača, nove generacije nano/bio senzorskih uređaja, za tehnologije skladištenje vodonika, kao i da pruži podsticaj formiranju novih visokotehnoloških preduzeća u ovoj oblasti u Srbiji.