Akronim / šifra: 172056
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Predmet istraživanja predloženog projekta čine nanočestice različitih vrsta materijala (metalni oksidi,
halkogenidi i metali) i oblika, kao i hibridni materijali (nanokompoziti) na bazi polimera. Cilj istraživanja
je razumevanje uticaja veličine, oblika i strukture (kristalne i površinske) na inherentna optička,
magnetna i fotokatalitička svojstva nanočestica, kao i razumevanje interakcije između nanočestica i
polimerne matrice radi dobijanja željenih svojstava nanokompozita (termička, mehanička,
antielektrostatička, antibakterijska, biokompatibilnost). Posebna pažnja biće posvećena poboljšanju
fotokatalitičke aktivnosti nanočestica TiO2 različitih oblika koje su površinski modifikovane i/ili
dopirane različitim elementima; povećanju kvantne efikasnosti i produženju vremena života emisije
nanofosofora na bazi oksida, silikata i titanata; optimizaciji optičkih svojstava nanočestica plemenitih
metala kontrolom veličine i oblika nanočestica, dielektričnih osobina okruženja kao i stepenom njihove
uređenosti u disperznoj sredini; postizanju feromagentnog odziva na sobnoj temperaturi korišćenjem
nanočestica razređenih magnetnih poluprovodnika koje su dobijene dopiranjem nanočestica TiO2
različitih oblika ili poluprovodničkih kvantnih tačaka jonima prelaznih metala; poboljšanju termomehaničkih
svojstava nanokompozita, kao i njihove biodegradabilnosti; i dobijanju inteligentnih
tekstilnih materijala sa antibakterijskom aktivnošću modifikacijom površine vlakana nanočesticama
plemenitih metala i TiO2.