Acronym / code: 172056
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja predloženog projekta čine nanočestice različitih vrsta materijala (metalni oksidi,
halkogenidi i metali) i oblika, kao i hibridni materijali (nanokompoziti) na bazi polimera. Cilj istraživanja
je razumevanje uticaja veličine, oblika i strukture (kristalne i površinske) na inherentna optička,
magnetna i fotokatalitička svojstva nanočestica, kao i razumevanje interakcije između nanočestica i
polimerne matrice radi dobijanja željenih svojstava nanokompozita (termička, mehanička,
antielektrostatička, antibakterijska, biokompatibilnost). Posebna pažnja biće posvećena poboljšanju
fotokatalitičke aktivnosti nanočestica TiO2 različitih oblika koje su površinski modifikovane i/ili
dopirane različitim elementima; povećanju kvantne efikasnosti i produženju vremena života emisije
nanofosofora na bazi oksida, silikata i titanata; optimizaciji optičkih svojstava nanočestica plemenitih
metala kontrolom veličine i oblika nanočestica, dielektričnih osobina okruženja kao i stepenom njihove
uređenosti u disperznoj sredini; postizanju feromagentnog odziva na sobnoj temperaturi korišćenjem
nanočestica razređenih magnetnih poluprovodnika koje su dobijene dopiranjem nanočestica TiO2
različitih oblika ili poluprovodničkih kvantnih tačaka jonima prelaznih metala; poboljšanju termomehaničkih
svojstava nanokompozita, kao i njihove biodegradabilnosti; i dobijanju inteligentnih
tekstilnih materijala sa antibakterijskom aktivnošću modifikacijom površine vlakana nanočesticama
plemenitih metala i TiO2.