Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
Acronym / code: 172056
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja predloženog projekta čine nanočestice različitih vrsta materijala (metalni oksidi,
halkogenidi i metali) i oblika, kao i hibridni materijali (nanokompoziti) na bazi polimera. Cilj istraživanja
je razumevanje uticaja veličine, oblika i strukture (kristalne i površinske) na inherentna optička,
magnetna i fotokatalitička svojstva nanočestica, kao i razumevanje interakcije između nanočestica i
polimerne matrice radi dobijanja željenih svojstava nanokompozita (termička, mehanička,
antielektrostatička, antibakterijska, biokompatibilnost). Posebna pažnja biće posvećena poboljšanju
fotokatalitičke aktivnosti nanočestica TiO2 različitih oblika koje su površinski modifikovane i/ili
dopirane različitim elementima; povećanju kvantne efikasnosti i produženju vremena života emisije
nanofosofora na bazi oksida, silikata i titanata; optimizaciji optičkih svojstava nanočestica plemenitih
metala kontrolom veličine i oblika nanočestica, dielektričnih osobina okruženja kao i stepenom njihove
uređenosti u disperznoj sredini; postizanju feromagentnog odziva na sobnoj temperaturi korišćenjem
nanočestica razređenih magnetnih poluprovodnika koje su dobijene dopiranjem nanočestica TiO2
različitih oblika ili poluprovodničkih kvantnih tačaka jonima prelaznih metala; poboljšanju termomehaničkih
svojstava nanokompozita, kao i njihove biodegradabilnosti; i dobijanju inteligentnih
tekstilnih materijala sa antibakterijskom aktivnošću modifikacijom površine vlakana nanočesticama
plemenitih metala i TiO2.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more