Acronym / code: 171023
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predložena istraživanja obuhvataju korišćenje fizičkih metoda i proučavanje fizičkih procesa u sintezi
novih nanostrukturnih materijala. Projekt će se realizovati u okviru sledećih zadataka: interakcija jonskog
i laserskog zračenja sa višeslojnim nanostrukturama; sinteza i modifikacija tankih slojeva metal-oksida,
poluprovodnika i polimera; tankoslojne heterostrukture superprovodnika magneta i izolatora; izvori
svetlosti na bazi silicijuma; radijaciono stabilne višeslojne nanostrukture; instalacija novog jonskog
implantera; sinteza i karakterizacija nanomagnetnih materijala. Očekivani rezultati: definisanje uslova i
parametara formiranja intermetalnih jedinjenja u višeslojnim metalnim strukturama jonskim zračenjem na
sobnoj temperaturi i pod dejstvom impulsnog laserskog zračenja, za tribologiju i biomedicinu; usvajanje
postupaka sinteze nanolegura jonskim snopovima, laserskim zračenjem, i reaktivnim rasprašivanjem, za
ostvarivanje odgovarajućih magnetnih osobina; optimizacija tankoslojnih metal-oksida za
optoelektroniku, providne kontakte i senzore; umrežavanje polimera gama zračenjem; formiranje
tankoslojnih heterostruktura visoke čistoće i uređenosti, značajnih za spintroniku i superprovodnike;
definisanje efekata jonske implantacije u cilju fabrikovanje lasera na bazi silicijuma; formiranje
postojanih višeslojnih nanokompozita za ekstremne doze zračenja lakim i teškim jonima; sinteza novih
nanomagnetnih materijala, koloidno stabilnih, sa visokim magnetnim odzivom i ferofluida za
hipertermiju.