Acronym / code: 42008
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja je u korelaciji sa međusobno povezanim zahtevima za smanjenjem potrošnje energije, očuvanjem kvaliteta unutrašnjeg prostora i minimiziranju uticaja na zdravlje i radnu sposobnost. Ovi zahtevi su u saglasnosti sa Direktivom 2002/91/ES, čija primena je posredno uvedena u Srbiji novim Zakonom o planiranju i izgradnji. Za predmet istraživanja izabrane su obrazovne ustanove (druge po značaju u odnosu na najuticajnije prostore – stanove i kuće). Projekat se realizuje kroz pet potprojekata: 1) Ocena uticaja spoljašnje sredine na kvalitet unutrašnjeg prostora; 2) Ocena urbanističko-arhitektonskih i građevinskih karakteristika zgrada; 3) Ocena kvaliteta unutrašnjeg prostora i energetskih karakteristika zgrada; 4) Ocena rizika od izloženosti aerozagađivačima i posledica na zdravlje i radnu sposobnost; 5) Razvoj regulativnih alatki za ocenu energetski efikasnih i zdravih zgrada. Realizacija projekta će se sprovesti kroz set eksperimentalnih i numeričkih (CFD) istraživanja kvantifikacijom nivoa urbanog zagađenja, urbanističko-arhitektonskih rešenja, termofizičkih karakteristika zgrada, energetskih karakteristika anvelope zgrada i KGH sistema, kvaliteta unutrašnjeg prostora (toplotni komfor, kvalitet unutrašnjeg vazduha, buka i osvetljenje) i zdravstvenog i radnog stanja korisnika. Osnovni očekivani razultati se ogledaju u detekciji postojećeg stanja i izradi seta regulativnih alatki za unapređenje i ocenu energetski efikasnih i zdravih obrazovnih ustanova u Srbiji.