•  Jelena Belošević-Čavor, Naučni savetnik

    cjeca@vin.bg.ac.rs
    telefon 011/3408-549

    Soba: Lab 011, zgrada br. 37, soba br. 8

  • Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

 

Ključne reči: proračuni iz prvih principa, hiperfine interakcije, intermetalici, poluprovodnici, proizvodnja i skladištenje vodonika.

Keywords: first principles calculations, hyperfine interactions, intermetallics, semiconductors, hydrogen production and absorption.