Akronim / šifra: 45010
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Kreiranje novih mikro i nanostrukturnih materijala, koji postaju osnova istraživanja novih fotonskih uređaja i efekata, je u žiži aktuelnih tendencija razvoja u optoelektronici i optici. Predlažemo sveobuhvatan projekat koji se sastoji od teorijskih studija, modelovanja, dizajna, izrade i karakterizacije novih fotonskih nanostruktura i uređaja za biomedicinske i industrijske primene. Teorijske studije i numeričko modelovanje linearnih i nelinearnih svojstava fotonskih materijala sa zonskom strukturom, metamaterijala i kvantnih nanostruktura stimulisaće dizajniranje pasivnih i aktivnih fotonskih komponenata realizovanih u optičkim vlaknima i čipovima. Prepoznavajući presudnu važnost eksperimenta u cilju postizanja veće konkurentnosti na međunarodnom nivou, proširićemo postojeće eksprimentalne kapacitete naše laboratorije u Vinči do nivoa savremenog višenamenskog eksperimetalno-proizvodnog postrojenja. Posebna pažnja biće posvećena postavci postrojenja za lasersku izradu i karakterizaciju mikro i nanostrukturnih fotonskih uređaja. Biće uspostavljen efikasan program obuke mladih istraživača uz intenzivnu podršku stranih partnera. Prvi neposredni rezultat našeg projekta, koji će proisteći iz aktuelnih i planiranih aktivnosti, biće primena senzora krivine baziranih na optičkim vlaknima sa dugim periodom rešetke za neinvazivnu medicinsku dijagnostiku. Uslediće niz drugih primena novih senzora baziranih na potpuno optičkim integrisaniim kolaima, aktivnih fotonskih uređaja i optičkih vlakana.