Akronim / šifra: 45020
Vrsta projekta: - - -
Period realizacije: - - -
Projekat finansira: - - -
NIO nosilac projekta: - - -
  • - - -

Predmet istraživanja predloženog projekta su različite vrste materijala (izolatori, poluprovodnici, metali) redukovane dimenzionalnosti (0-, 1-, 2-dimenzioni sistemi) koji poseduju visoku apsorptivnost elektromagnetnog zračenja u željenom delu spektra i visoku efikasnost konverzije energije (svetlosna u svetlosnu, svetlosna u električnu i svetlosna u hemijsku). Cilj istraživanja je sinteza nanomaterijala kontrolisane veličine, oblika i površinskih svojstava (tanki filmovi, nanoštapići i nanotube, kvantne tačke) koji mogu da posluže kao polazna osnova za razvoj optoelektronskih naprava, solarnih ćelija i tkanina unapređenih svojstava. Posebna pažnja biće posvećena: dopiranju oksida, silikata i titanata jonima retkih zemalja u cilju razvoja detektora visokoenergetskog zračenja za medicinske dijagnostičke uređaje i prevlaka za povećanje efikasnosti konverzije energije u solarnim ćelijama; modifikaciji površine nanočestica metal-oksida (TiO2), sintezi kvantnih tačaka trokomponentnih halkogenida (I-III-VI2), kao i složenih halkogenida u cilju razvoja solarnih ćelija nove generacije; i optimizaciji tehnološkog postupka površinske modifikacije vlakana nanočesticama TiO2 i plemenitih metala za dobijanje tkanina sa antibakterijskim i antifungicidnim svojstvima, kao i efektom samočišćenja.