Acronym / code: 45020
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja predloženog projekta su različite vrste materijala (izolatori, poluprovodnici, metali) redukovane dimenzionalnosti (0-, 1-, 2-dimenzioni sistemi) koji poseduju visoku apsorptivnost elektromagnetnog zračenja u željenom delu spektra i visoku efikasnost konverzije energije (svetlosna u svetlosnu, svetlosna u električnu i svetlosna u hemijsku). Cilj istraživanja je sinteza nanomaterijala kontrolisane veličine, oblika i površinskih svojstava (tanki filmovi, nanoštapići i nanotube, kvantne tačke) koji mogu da posluže kao polazna osnova za razvoj optoelektronskih naprava, solarnih ćelija i tkanina unapređenih svojstava. Posebna pažnja biće posvećena: dopiranju oksida, silikata i titanata jonima retkih zemalja u cilju razvoja detektora visokoenergetskog zračenja za medicinske dijagnostičke uređaje i prevlaka za povećanje efikasnosti konverzije energije u solarnim ćelijama; modifikaciji površine nanočestica metal-oksida (TiO2), sintezi kvantnih tačaka trokomponentnih halkogenida (I-III-VI2), kao i složenih halkogenida u cilju razvoja solarnih ćelija nove generacije; i optimizaciji tehnološkog postupka površinske modifikacije vlakana nanočesticama TiO2 i plemenitih metala za dobijanje tkanina sa antibakterijskim i antifungicidnim svojstvima, kao i efektom samočišćenja.