Akronim / šifra: REMTES / 7017
Vrsta projekta: PRIZMA
Period realizacije: 2023 - 2026.
Projekat finansira: Fond za nauku Republike Srbije - Program PRIZMA
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • - - -
Rukovodilac projekta: Miroslav Dramićanin

Senzori temperature čine oko 80% svetskog tržišta senzora, za koje se očekuje da će do 2028. godine vredeti 8 milijardi evra. Iako ima mnogo uređaja za merenje temperature, samo nekoliko termometara može da radi u savremenim okruženjima, kao što su biomedicina, mikro/nanofluidika, i opto/nanoelektronika, gde su potrebne prostorne rezolucije manje od 1 mm. Postoji do sada nedostignuta potreba za široko-primenljivom tehnikom za merenje temperatura u malim zapreminama fluida (< 1 nL), gde tradicionalna termometrija nije prikladna ili čak moguća. Projeat će razviti optički samoreferentni termometar sa prostornom rezolucijom manjom od 1 mm razvijajući luminiscentnu termometriju. Dizajniraće se i proizvoditi nove probe (materijali) za luminescentnu termometriju koristeći najsavremenije neorganske luminescentne materijale koji emituju u crveno–duboko-crvenim–blisko infracrvenim spektralnim oblastima koji su veoma osetljivi na temperaturu. Unapređenjem očitavanja temperature putem luminiscencije, uspostaviće se potpuno nova tehnologija za daljinsko merenje i kontrolu temperature u mikrofluidnim uređajima na nivou tehnološke spremnosti 5 (TRL5). Kao dokaz koncepta od nauke do tehnologije, demonstriraće se visoko-osetljiv sistem mikrofluidne hemijske analize za kvantifikaciju analita i detekciju pojedinačnih nanočestica u toku fluida, baziran na fototermičkim efektima.