• Broj organizacione jedinice: 030
 • telefon: +381 11 3408 607, +381 11 3408 307
  e-mail: office.030@vin.bg.ac.rs ; gamma@vinca.rs
  rukovodilac laboratorije: dr Dragana Marinković
  website laboratorije:

O laboratoriji

o lab 030

Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku „Gama” – 030 (Laboratorija 030) je multidisciplinarna naučna laboratorija čija je osnovna delatnost naučnoistraživački rad zasnovan na osnovnim i primenjenim istraživanjima.

Laboratorija 030 posluje i tržišno, pružajući usluge industrijske sterilizacija i konzervacije hrane, medicinske opreme i drugih proizvoda, koristeći jedinstveno postrojenje Radijacione jedinice u Srbiji.

NAUKA: U Laboratoriji 030 je zaposleno 66 istraživača, od čega 55 doktora nauka koji svoje naučno-istraživake rezultate ostvaruju u različitim oblastima:

 • nanostruktrurni materijali
 • poluprovodnici
 • ugljenični i funkcionalni nanomaterijali
 • optički materijali
 • fotokatalitički materijali
 • polimerni nanokompoziti
 • radijaciona fizika i hemija polimera, modifikacija polimera zračenjem
 • radijacioni nanoinženjering polimera
 • struktura i dinamika kondenzovanih sistema
 • magnetna relaksacija u kondenzovanom sistemu
 • fotohemija malih koloidnih čestica
 • analitička hemija organskih jedinjenja
 • slobodni radikali u biološkim sistemima

Istraživači Laboratorije 030 angažovani su u realizaciji nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata u saradnji sa istračivačkim grupama iz Evrope i celog sveta. U Laboratoriji se trenutno realizuju brojni istraživački projekti: u okviru programa Evropske unije, HORIZON 2020, Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE/IAEA), NATO Science for Peace and Security, Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom i bilatelarnih državnih programa.

TRŽIŠTE: Radijaciona jedinica, koja se nalazi u okviru Laboratorije 030, lider je u pružanju usluga industrijske sterilizacije i konzervacije proizvoda bezbednom primenom gama zračenja.

Radijaciona jedinica ima četrdesetogodišnje iskustvo u:

 • Pružanju usluga sterilizacije medicinske opreme i pribora za jednokratnu upotrebu (gaze, odeće, medicinske plastike)
 • Tretiranju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda (lekova, vakcina, biloloških uzoraka) u svrhu produženja roka trajanja
 • Konzervaciji prehrambenih proizvoda metodom hladne pasterizacije (sprečava se prisustvo patogenih mikroorganizama, čuvaju se hranljiva svojstva i produžava rok trajanja)
 • Tretiranju kulturne baštine (slika, papirne dokumentacije, umetničkih dela, starih zastava, spisa i knjiga) koja je veoma podložna razgradnji usled prisustva budji (gljivica), insekata, bakterija.
 • Sterilizaciji ambalaže (čepova, plute za vino), papira, treseta, otpada, ...i mnogih drugih proizvoda
 • Rešavanju ekoloških problema (bezbedna i efikasna degradacija toksičnih otpadnih materijala i voda)
 • Umrežavanju polimera (naročito u kablovskoj industriji)

Prednosti sterilizacije i konzervacije gama zračenjem su: jednostavnost i sigurna primena, ekonomičnost, potpuna penetracija, velika efikasnost, nezavisnost od temperature i pritiska, univerzalni biocidni efekat, nema destrukcije i oštećenja materijala.

Tretiranje proizvoda gama zračenjem vrši se bez promene temperature prilikom procesa (tzv. „hladna sterilizacija“ – ne dolazi do zagrevanja proizvoda) i prema tačno utvrđenoj dozi, kontrolisanoj od strane stručnjaka iz Instituta „Vinča“. Nakon sterilizacije, ne dolazi do bilo kakvih promena u strukturi i kvalitetu proizvoda, nema oštećenja materijala, pa ni štetnog delovanja na ljude, prehrambene proizvode i okolinu. Ozračena hrana jednako je bezbedna i očuvana kao i hrana tretirana drugim tehnikama (zamrzavanjem i konzervacijom).

Proizvodi na sterilizaciju dolaze finalno zapakovani, tako da se, nakon sterilizacije, mogu odmah upotrebiti.

Radijaciona jedinica Laboratorije 030 posluje u skladu sa svim propisanim standardima:

SRPS EN ISO 9001:2015; ISO 13485:2017; SRPS EN ISO 11137-1:2016; SRPS EN ISO 11137-2:2016 i SRPS EN ISO 11137-3:2017.

Sertifikat QS/M-0005 (pdf)

Sertifikat QS-0763 (pdf)