Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
Acronym / code: 45020
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja predloženog projekta su različite vrste materijala (izolatori, poluprovodnici, metali) redukovane dimenzionalnosti (0-, 1-, 2-dimenzioni sistemi) koji poseduju visoku apsorptivnost elektromagnetnog zračenja u željenom delu spektra i visoku efikasnost konverzije energije (svetlosna u svetlosnu, svetlosna u električnu i svetlosna u hemijsku). Cilj istraživanja je sinteza nanomaterijala kontrolisane veličine, oblika i površinskih svojstava (tanki filmovi, nanoštapići i nanotube, kvantne tačke) koji mogu da posluže kao polazna osnova za razvoj optoelektronskih naprava, solarnih ćelija i tkanina unapređenih svojstava. Posebna pažnja biće posvećena: dopiranju oksida, silikata i titanata jonima retkih zemalja u cilju razvoja detektora visokoenergetskog zračenja za medicinske dijagnostičke uređaje i prevlaka za povećanje efikasnosti konverzije energije u solarnim ćelijama; modifikaciji površine nanočestica metal-oksida (TiO2), sintezi kvantnih tačaka trokomponentnih halkogenida (I-III-VI2), kao i složenih halkogenida u cilju razvoja solarnih ćelija nove generacije; i optimizaciji tehnološkog postupka površinske modifikacije vlakana nanočesticama TiO2 i plemenitih metala za dobijanje tkanina sa antibakterijskim i antifungicidnim svojstvima, kao i efektom samočišćenja.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more