O laboratoriji

Laboratorija za fizičku hemiju (LFH) osnovana je decembra 1948. godine a prvu odvojenu zgradu dobila je 1950. godine. Prvi i dugogodišnji (1948-1960) rukovodilac Laboratorije bio je čuveni srpski i svetski fizikohemičar, akademik Pavle Savić, osnivač Instituta Vinča. Ova Laboratorija je preteča svih ostalih laboratorija Instituta koje se bave hemijom, fizičkom hemijom i materijalima, koje su se vremenom i sa razvojem specijalizovanih problematika izdvajale u posebne organizacione jedinice.

o lab050

Od samih početaka, putevi razvoja fizičke hemije u Laboratoriji sledili su razvoj savremene fizičke hemije u svetu. Početkom novog veka, istraživanja u LFH poprimaju izrazito multidisciplinarni karakter. Danas, više od 60 istraživača zaposlenih u Laboratoriji radi na istraživanjima u oblastima laserske i masene spektroskopije, razvoju i primenama plazmenih izvora, biohemiji, biomedicini, genetici, zelenoj hemiji, hemiji životne sredine, teorijskoj hemiji, razvoju i primeni savremenih elektrohemijskih uređaja za proizvodnju i skladištenje električne energije, sintezi, karakterizaciji i primeni nanomaterijala, oblastima nuklearne i nacionalne bezbednosti, kao i pripremi, odgovoru i reagovanju na HBRN pretnje.

Takođe, shodno svom izvornom usmerenju i zahvaljujući uspešnom kombinovanju osnovnih i primenjenih istraživanja, Laboratorija je svih ovih godina prepoznatljiva po razvoju i upotrebi specifične hemijske analitike.