Akronim / šifra: TT 1164
Vrsta projekta: Transfer tehnologije
Period realizacije: 2023 - 2024.
Projekat finansira: Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije - Program transfera tehnologije
NIO nosilac projekta: Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  • - - -
Rukovodilac projekta: Maja Kokunešoski, Naučni savetnik

Projekat: “Glina kao separacioni medij” koji finansira Fond za inovacionu delatnost traje jednu godinu, završava se sredinom 2024. godine. Projekat: “Glina kao separacioni medij” je nastavak projekta “Prirodni materijali kao separacioni mediji”  koji je kao rezultat imao pilot filter, odnosno monolit od glne napravljen na niskim pritiacima presovaja i niskim temperaturama sinterovanja primenom borne kiseline kao aditiva. Prema do sada postignutim rezultatima, plan je da se aktivnosti na projektu: “Glina kao separacioni medij” usmere na  razvoj medijuma za filtere, koji će da se koristi u procesima prečišćavanja vode, sa fokusom na prečišćavanju industrijskih voda. U toku je nastavak ispitivana uticaja pritiska i temperature sinterovanja na poroznost i funkcionalne karakteristike dobijenih monolita - filtera na bazi gline i borne kiseline sa ciljem da se postigne  ujednačena distribucija pora u kompaktu. Opšti plan je optimizacija parametara sinteze kako bi se dobio filter sa željnim svojstvima. Relativno niska cena koštanja kako borne kiseline tako i gline kao i dostupnost gline daju mogućnost da se glina kao polazni materijal koristi u velikim količinama.

Laboratorije uključene u projekat