• Broj organizacione jedinice: 170
 • telefon: 065 5070272
  e-mail: office.170@vin.bg.ac.rs
  rukovodilac laboratorije: dr Dušan Bučevac
  website laboratorije:

O laboratoriji

Laboratorija za materijale je osnovana 1962. godine. Trenutno zapošljava 35 doktora nauka i 17 doktoranada.tabela slika 170

Oblasti istraživanja

 metali

 • tehnička keramika
 • kompoziti, karbonski materijali i biomaterijali
 • materijali za energetski sektor
 • uklanjanje zagađivača

Pored saradnje sa naučnim ustanovama ostvarena je i saradnja sa industrijom koja se uglavnom odnosi na ispitivanje i karakterizaciju materijala koji su krajnji proizvod ili input proizvodnog procesa kompanija poput: Grammer System-Aleksinac, Johnson Electrics-Niš, Elixir-Prahovo, Bonavia-Beograd,  T1 Abraziv-Ada.

 Usluge koje nudimo

 Određivanje faznog sastava kristalnih materijala rendgenskom analizom (Rendgenski uređaj Rigaku Ultima IV)

 • Određivanje mehaničkih osobina materijala
  • Savojna, zatezna i kompresiona čvrstoća (Kidalica Instron 1185)
  • Žilavost krtih materijala metodom indentacije (Vickers)
  • Makro i mikro tvrdoća metodom indentacije (Vickers)
  • Priprema uzoraka i mikrostrukturna analiza optičkom mikroskopijom
 • Određivanje specifične površine prahova BET metodom
 • Termički tretmani do 1500 oC u vazduhu i kontrolisanoj atmosferi
 • Izrada keramičkog laboratorijskog posuđa od alumine (Al2O3) za primenu do 1600 oC