Acronym / code: 45005
Project type: - - -
Realization period: - - -
Project funded by: - - -
SRO project holder: - - -
  • - - -
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Osnovni istraživački cilj Projekta je dobijanje i karakterizacija široke klase neorganskih i bioloških nanomaterijala/nanostruktura, sa naglaskom na optimizaciji specifičnih funkcionalnih i funkcionalizovanih sistema.Projekat integriše 7 tematskih celina.

1. Istraživanje tankih slojeva metala, keramika i formiranja poroznih slojeva,sa fokusom na efekat jonskog bombardovanja.

2. Formiranje i karakterizaciju nanostruktura preko specifičnih interakcija sa zračenjem,keramika i metal/Si sistema,analizu termalnih transportnih procesa i interakciju jona sa ugljeničnim nanostrukturama.

3. Istraživanja elektrokatalize na nanostrukturnim metalnim površinama za reakcije u gorivnim ćelijama.

4. Istraživanje upotrebe prečišćenih i funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi kao matrica za Maldi Tof analize biomolekula, sekvencioniranje DNK nanocevima određene hiralnosti i formiranje prekursora za gensku terapiju.

5. Radijacioni nanoinženjering hibridnih sistema na bazi polimera za biomedicinsku primenu i razvoj radiolitičke metode inkorporacije čestica plemenitih metala u polimer.

6. Sintezu i karakterizaciju fulerenskih derivata za nanomedicinske primene u nano dostavnim sistemima lekova.

7. Analizu starosnih promena mikrostrukture i mehaničkih karakteristika prirodnog nanokompozita-kosti i implikacija za fragilnost. Interdisciplinarna strategija i integrisanje istraživačkih resursa će omogućiti uspešniji razvoj novih nanomaterijala i metoda za primenu u nanotohenologijama i biomedicini.